Vedenlaatu

Keminmaan vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Pohjaveden hankimme omista pohjavedenottamoistamme.

Keminmaalla on vedenottamoiden lisäksi käytettävissä tukkuvesiyhtiö Meri-Lapin Vesi Oy:n vettä 1.000 m³ vuorokaudessa. Meri-Lapin Vesi Oy:n ja Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n putkistot on yhdistetty Lautiosaaressa ja Laurilassa, varavesijärjestelyä käytetään vain erittäin poikkeuksellisissa käyttöhäiriötilanteissa.

Vesi ja kodinkoneet

Veden kovuus on useimmiten kysytty veden laatutieto, koska pesukoneiden käyttöohjeissa puhutaan veden kovuudesta ja mahdollisesta tarpeesta lisätä pehmennysainetta pesuveteen tai koneen annostelijaan.

Veden kovuus määritellään yleensä kalsium- ja magnesiumpitoisuuksien summana. Kovuus ilmaistaan joko saksalaisina kovuusasteina odH tai SI-järjestelmän mukaan millimooleina litrassa kalsiumkarbonaaliksi laskettuna. Vastaavuus on 1 odH = 0,178 mmol/l. Jos vesi on kovaa, lämmönvaihtimiin ja muihin vettä lämmittäviin laitteisiin muodostuu ns. kattilakiveä, joka heikentää lämmön siirtoa. Liian kova vesi haittaa myös pyykinpesua heikentämällä pesuaineiden tehoa.

Muista, että kodinkoneiden käyttöohje on luettava huolellisesti läpi ja laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava. Mikäli laitteen ohjeissa mainitaan jotain sen puhdistamisesta, noudata laitevalmistajan ohjeita. Keminmaan veden käyttö saattaa edellyttää pehmennyssuolan käyttöä joissakin kodinkoneissa.

Veden laatu

Vesi on tärkein elintarvikkeemme, jonka laatua terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousvesiasetuksen perusteella. Se perustuu EU:n direktiiviin ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy tarkkailee veden laatua kunnan terveysvalvonnan kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu talousvedestä ja valvontatutkimusohjelmista annettu asetus, EU:n direktiivi sekä veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi.

Terveydensuojelulain 20 § mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Keminmaan Energia ja Vesi Oy on tehnyt riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan -suunnitteluperiaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin helmikuussa 2024 / §54.

Riskienarvioinnin perusteella Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n jakamaan talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät lähinnä pohjavesialueilla tapahtuvaan toimintaan ja vesijohtoverkostoihin. Keminmaan Energia ja Vesi Oy on tehnyt laajan riskikartoituksen sekä määrittänyt tarvittavat riskien hallintamenetelmät oman organisaation ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Keminmaassa asiakkaille toimitetun veden laatua tarkkaillaan ja mitataan koko toimitusketjun alueelta.

Keminmaan pohjaveden laatu on hyvää ja täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

Verkostossa pienen kulutuksen linjoissa on esiintynyt ajoittain lievää heterotrofisen pesäkeluvun kohoamista. Poikkeamat on kuitenkin olleet lieviä eikä uusintanäytteitä ole tarvittu.

Verkoston vedessä rauta- ja mangaanipitoisuudet ja COD- pitoisuus kohoavat helposti, mikäli yksittäisen pumppaamon vedenottomäärä pääsee nousemaan häiriötilanteessa.

Vedenottamolta otettavaa käyttöveden määrää on ajoittain jouduttu rajoittamaan edellä mainittujen pitoisuuksien kohoamisriskin pienentämiseksi. Säännöstellyllä pumppauksella pitoisuudet ovat koko ajan pysyneet sallituissa raja-arvoissa.

Sameusluvussa sekä raudan- ja mangaanin pitoisuuksissa esiintyy ajoittain lievää poikkeamaa. Poikkeamat syntyvät verkostoon kertyneen sakan ajoittaisesta irtoamisesta verkostonkorjaustöiden yhteydessä. Ongelmaa on hallittu veden juoksutuksilla tarvittaessa sekä klooraamalla.

Vesijohtoveden laatu on tutkimustulosten mukaan seuraava:

Mikrobiologinen: Vesi on mikrobiologisesti puhdasta
pH: 7,5-7,8
Kovuus: 1,5-1,8 mmol/l (keskikova ylärajalla)
Rauta: alle 0,05 mg/l
Mangaani: alle 0,05 mg/l
Väri: Kirkas