Strategia ja tunnusluvut

Yhtiön strategia ja tavoitteet


Tavoitteena on toimittaa asiakkaillemme laadukkaat perushyödykkeet, kuten käyttövesi, sähkö- ja kaukolämpöenergia, sekä varmistaa infrapalveluiden toimintavarmuus myös häiriötilanteissa.

Kaukolämmön tuotannossa huomioidaan, että asiakkaat saavat joka tilanteessa riittävästi energiaa, hyvänlaatuisena ja muihin energiamuotoihin nähden edullisesti, turvallisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavana.

Sähkönsiirtoliiketoiminnassa panostetaan toimitusvarmuuteen ja pyritään mahdollisimman edullisiin sähkön siirtohinnoitteluratkaisuihin.

Vesihuollon toimiala vastaa hyvälaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden keräämisestä ja käsittelystä ympäristövaatimusten mukaisella tavalla

Keskeisimmät hallituksen linjaukset suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Sähkönjakeluverkkoa tullaan uusimaan sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti säävarman jakeluverkon rakentaminen jatkuu ja maakaapelien käyttö tulee lisääntymään, mutta myös eristettyä ilmajohtoverkkoa rakennetaan teiden varsille.
Maakaapeliverkon suhteellisen osuuden lisäännyttyä, Yhtiö joutuu selvittämään 20kV kompensointilaitteiston tarpeellisuutta tuleville vuosille. Etäluettavia energiamittareita uusitaan suunnitelman mukaisesti. Yhtiö varautuu uusien keskijännitelähtöjen hankkimiseen Isohaaran vesivoimalaitoksen takia taajama-alueelle suunniteltujen energiaintensiivisten vihreän siirtymän investointien, kuten sähköautojen latausasemien, keskikokoisten aurinkovoimalahankkeiden sekä pienten datakeskusten nopean lisääntymisen vuoksi.

Keminmaassa rakennetaan valokuituverkkoja markkinaehtoisesti mm. Valoo-yhtiön toimesta. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään yhteisrakentamista sähkönjakelun, katuvalaistuksen ja tietoliikennekaapelien tarpeiden kanssa.

Yhtiö on suunnitellut siirtyvänsä omasta kaukolämmön tuotannosta ostopalveluun, jossa kaukolämpöenergia hankitaan sopimukseen perustuen Metsä-Fibren tehtaalta Pajusaaresta. Myös muita vaihtoehtoja energian tuottamiseksi selvitetään. Omistaja on myöntänyt rahoituksen yhdysputken rakentamiseksi vuosille 2022-2024.

Kaukolämpökeskusten yhteinen kapasiteetti tulee riittämään suunnitelmakaudelle. Kevyellä polttoöljyllä toimivia varalaitoksia tarvitaan edelleen myös tulevaisuudessa. Yhtiö on hankkinut Kemin Energialta käytetyn, kevyellä polttoöljyllä toimivan 10MW tehoisen varalaitoksen vuoden 2022 lopussa, laitoksen käyttöönotto on tarkoitus tehdä vuoden 2024 aikana vähäpäästöisen poltinuusinnan jälkeen.

Jäteveden puhdistamolle johdetut vedet ovat laimeita, johtuen suuresta hulevesien määrästä viemäriverkostossa. Asiakkaiden liittymiä ja kaivojen tiiveyksiä on tarkastettu. Yhtiössä tehty vesihuoltoverkoston vuotovesiselvityksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Taajama-alueella vedenjakeluverkoston runkolinjaan tullaan lisäämään sulkuventtiileitä vuotopaikkojen paikallistamisen ja korjauksen mahdollistamiseksi. Viemäriverkostoa huuhdellaan ja kuvataan
kunnossapitotarpeiden tunnistamiseksi.

Etäluettavia vesimittareita on asennettu massavaihtona Kallinkankaan, Maulan ja Itäkosken alueille. Jatkossa yksittäin vaihdettavat ja asennettavat vesimittarit ovat lähtökohtaisesti aina etäluettavia. Seuraava laajempi etäluettavien vesimittareiden vaihtoajankohta odottaa Yhtiön taloustilanteen merkittävää parantumista sekä vesihuollon asiakastietojärjestelmän päivittämistä, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan mm. lukema- ja hälytystiedot hyödyntäen yhtiön nykyisiä tekstiviestipalveluja.

Lautiosaaren vesi- ja viemäriverkosto on suunniteltu saneerattavaksi tulevien vuosien aikana. Akkunuksentien länsipuolen vesijohtoverkoston osuus pyritään saneeraamaan vuosien 2024 ja 2025 aikana Keminmaan kunnan teknisen toimen kanssa yhteisrakentamisena.

Fennovoiman suunnitellut antimaksut ovat loppuneet, koska Fennovoima on ilmoittanut päättäeensä RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 hanke. Fennovoima kerää edelleen osakkailtaan maksuja sopimusriidan selvityskuluihin sekä operatiivisiin kustannuksiin. Yhtiö on sitoutunut merkitsemään Voimaosake SF Oy:n laskemia vaihtovelkakirjalainoja vuosille 2023-2025.

Yhtiön taloutta pyritään edelleen tasapainottamaan ja toimintaa tehostamaan. Siirtohinnat pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina omistajan strategian mukaisesti.

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset