Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja, miten ja miksi Keminmaan Energia ja Vesi Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Keminmaan Energia ja Vesi Oy (y-tunnus: 0854658-5)

Jauholantie 4,
94450 Keminmaa

www.kmev.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jukka Kuula
puhelin: +358 40 187 0202
sähköposti: [email protected]
postiosoite: Jauholantie 4, 94450 Keminmaa

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin rekisteröityjä ovat Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n asiakkaat.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisterinpitäjän ja sen asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, rekisteröidyn antama suostumus, markkinoinnin ja myynnin kohdentaminen tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen luominen ja hoitaminen
 • viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • tilastointitarkoitukset ja sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattaminen 
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

Rekisterinpitäjä ei tee profilointia.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa yllä mainittuja tarkoituksia varten seuraavia tietoja:

 • nimi, syntymäaika, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus ja käyttöpaikan osoite, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana ja äidinkieli  
 • organisaatio ja asema
 • asiakaskontaktissa syntynyt asiakkuudenhallintatieto (muistiinpanoja) ja sopimuksiin liittyvät tiedot (sekä voimassa olevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot), asiointitiedot, valtuutustiedot
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kuten kulutuksen vuosikäyttöarvio ja sähkönkäyttöpaikan kulutukseen liittyvät raportit) 
 • asiakkaan hankkimat tuotteet ja palvelut sekä niiden laskutus- ja muut maksuliikenteeseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot
 • asiointihistoria sekä
 • muut asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden itse rekisterinpitäjälle antamat tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista internetsivuilta ja osoiterekistereistä.

 • rekisteröidyltä hänen tullessa KMEV Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään KMEV Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä KMEV Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä KMEV Oy:n ja rekisteröidyn välille; 
 • KMEV Oy:n Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen kautta
 • muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin, menettelytapoihin ja viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella 
 • vakuutuspalvelua tuottavalta yhtiöltä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.  

Kmev.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoja ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä parantaakseen sivuston käyttökokemusta, arvioidakseen käytettyä sisältöä ja tukeakseen markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voida saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • vierailun kellonaika
 • vieraillut sivut ja vierailun kesto sivulla
 • vierailijan organisaatio, maa ja kaupunki
 • käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen.

Käyttämällä kmev.fi -verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selailuohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tässä tapauksessa käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä palveluidensa tuottamiseen osallistuville alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. 

Yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille sekä sähkön toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille.  

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Tarkastuspyyntö tehdään asiakaspalveluun tai se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Kirjallinen tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipisteessä, jossa varmistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys.

10.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä toimittamalla asiaa koskevan vaatimuksensa rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, lähtökohtaisesti sopimus- ja siihen liittyvät tiedot asiakassuhteen ajan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot. 

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.