Teollisuusjätevesisopimus

Teollisuusjätevesisopimuksen tarkoituksena on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuhdistusprosessin häiriötön toiminta.

Teollisuusjätevesisopimus tulee tehdä silloin, kun asumajätevesistä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin ja teollisuusjätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin tai lietteen laatuun. Sopimus tehdään myös silloin, jos teollisuusjätevesissä esiintyy sellaisia aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan.

Teollisuusjätevesisopimus on tarpeellinen, kun jätevesille on edellä mainituista syistä tarpeen asettaa vaatimuksia, rajoituksia tai tarkkailuvelvoitteita. Teollisuusjätevesisopimusta ei tarvita, jos toiminnan jäteveden laatu voidaan rinnastaa asumajäteveteen eikä se haittaa puhdistamon toimintaa.

Esimerkkejä toiminnoista, joilta vaaditaan teollisuusjätevesisopimus:

 • Elintarviketeollisuus (meijerit, panimot, teurastamot, leipomot, kalankäsittelylaitokset)
 • Metalliteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Graafinen teollisuus
 • Metsäteollisuus
 • Tekstiili- ja nahkateollisuus (nahkatehtaat, pesulat, tekstiilipainatus)
 • Mineraalituotteiden valmistus (betonitehdas
 • Liikenne (satamat ja lentoasemat)
 • Energiantuotanto
 • Jätehuolto
 • Palvelut (sairaalat, hammashoitolat, huoltamot, autokorjaamot, ravintolat, uimahallit)
 • Rakentaminen
 • Muut (laboratoriot, eläinsuojat)

Jätevesiverkostoon johdettavan veden raskasmetallien enimmäispitoisuudet:

MetalliKemiallinen merkkiEnimmäispitoisuus [mg/l]
ArseeniAs0,1
ElohopeaHg0,01
KadmiumCd0,01
KokonaiskromiCr0,5
Kromi VICr6+0,1
KupariCu0,5
LyijyPb0,5
NikkeliNi0,5
SinkkiZn2,0

Vesistöä rehevöittävien aineiden enimmäispitoisuudet:

AineYksikköEnimmäispitoisuus
pH6 – 11
Lämpötila°C40
BOD[mg O2/l]300
COD[mg O2/l]800
Sähkönjohtavuus[mS/m]120
Kiintoaine[mg/l]300
Typpi (N)[mg/l]80,0
Fosfori (P)[mg/l]3,0
Sulfaatit[mg/l]400
VOCmg/l3,0
Rasvamg/l100
Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus C4-C40mg/l100

Raja-arvot voivat toimijakohtaisesti poiketa yllämainituista, mikäli jäteveden laatu tai sen määrä niin edellyttää.

Raja-arvot määritetään teollisuusjätevesisopimusta tehdessä jätevedestä tehtyjen analyysien perusteella.

Seppo Juopperi

vesihuoltoverkoston työnjohtaja