Etusivu » Veden laadun tarkkailu

Veden laadun tarkkailu

kmev-veden-tarkkailu

Keminmaan Energia ja Vesi Oy tarkkailee veden laatua kunnan terveysvalvonnan kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu talousvedestä ja valvontatutkimusohjelmista annettu asetus, EU:n direktiivi sekä veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi.

Terveydensuojelulain 20 § mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Keminmaan Energia ja Vesi Oy on tehnyt riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan -suunnitteluperiaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 21.8.2018 / §54.

Riskienarvioinnin perusteella Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n jakamaan talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät lähinnä pohjavesialueilla tapahtuvaan toimintaan ja vesijohtoverkostoihin. Keminmaan Energia ja Vesi Oy on tehnyt laajan riskikartoituksen sekä määrittänyt tarvittavat riskien hallintamenetelmät oman organisaation ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Keminmaassa asiakkaille toimitetun veden laatua tarkkaillaan ja mitataan koko toimitusketjun alueelta.

Keminmaan pohjaveden laatu on hyvää ja täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

Verkostossa pienen kulutuksen linjoissa on esiintynyt ajoittain lievää heterotrofisen pesäkeluvun kohoamista. Poikkeamat on kuitenkin olleet lieviä eikä uusintanäytteitä ole tarvittu.

Verkoston vedessä rauta- ja mangaanipitoisuudet ja COD- pitoisuus kohoavat helposti, mikäli yksittäisen pumppaamon vedenottomäärä pääsee nousemaan häiriötilanteessa.

Vedenottamolta otettavaa käyttöveden määrää on ajoittain jouduttu rajoittamaan edellä mainittujen pitoisuuksien kohoamisriskin pienentämiseksi. Säännöstellyllä pumppauksella pitoisuudet ovat koko ajan pysyneet sallituissa raja-arvoissa.

Sameusluvussa sekä raudan- ja mangaanin pitoisuuksissa esiintyy ajoittain lievää poikkeamaa. Poikkeamat syntyvät verkostoon kertyneen sakan ajoittaisesta irtoamisesta verkostonkorjaustöiden yhteydessä. Ongelmaa on hallittu veden juoksutuksilla tarvittaessa sekä klooraamalla.

 

Talousveden laatu - viranomaisvalvonnan yhteenveto 2022